Večnamenski centri

Večnamenski centri ponujajo romski skupnosti prostor, kjer se lahko odvijajo različne izobraževalne, kulturne, socialne in druge aktivnosti, ki spodbujajo pripadnike te skupnosti k boljšemu sodelovanju in skupnemu delovanju v smeri večje povezanosti in razvoja skupnosti. Večnamenski center imajo torej na ta način povezovalno funkcijo znotraj romskega naselja.

V okviru našega projekta se skladno z zadanimi cilji osredotočamo na izobraževalne vidike in zato v večnamenskih centrih organiziramo pretežno izobraževalne aktivnosti, kot je dodatna učna pomoč za romske učence in dijake, ter različne druge prostočasne aktivnosti za učence, predšolske otroke in njihove starše. Preko teh aktivnosti se večnamenski centri in s tem tudi romska naselja povezujejo z osnovnimi šolami, vrtci in drugimi lokalnimi institucijami v lokalnem okolju.

Naši izvajalci aktivnosti v večnamenskih centrih otroke in mladino spodbujajo k uspešnemu vključevanju v izobraževalni proces, k izoblikovanju poklicnih ciljev, k dvigu motivacije in interesa za dokončanje osnovne šole oziroma nadaljevanje šolanja.

Večnamenski center v romskem naselju v prvi vrsti omogoča otrokom kakovostno preživljanje prostega časa. Otroci, ki obiskujejo centre, imajo priložnost izkusiti uspeh, sprostitev, zadovoljstvo, prijateljstvo in priznanje ter pridobiti izkušnje skupinske dinamike in interakcije, delovanja v majhnih skupinah, javnega nastopanja in nenazadnje občutek za odgovornost in samostojnost. Vključevanje in aktivno sodelovanje romskih otrok v večnamenskih centrih prispeva k povečevanju njihovega socialnega in kulturnega kapitala.

V okviru projekta trenutno deluje 7 večnamenskih centrov (VNC). V vseh centrih se dnevno izvajajo dodatna učna pomoč in druge izobraževalne, ustvarjalne in športne aktivnosti. V okviru VNC Vanča vas – Borejci deluje še nogometna šola, ki jo vodita dva trenerja, njen namen pa je otrokom in staršem približati zdrav način življenja ter omogočati pravilen psihofizični razvoj otrok.

V prostorih večnamenskih centrov izvajamo tudi programe za predšolske otroke in obšolske dejavnosti, izvajalci pa se povezujejo tudi z romskimi pomočniki in ostalimi strokovnimi delavci v šolah in vrtcih.

VNC Smrekec


Občina Grosuplje

VNC Vejar


Občina Trebnje

VNC Brezje


Občina Novo mesto

VNC Dobruška vas


Občina Škocjan

VNC Kerinov Grm


Občina Krško

VNC Boriha


Občina Metlika

VNC Vanča vas – Borejci


Občina Tišina