O projektu

Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti«
izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti
v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020,
9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti;
specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela ter
specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen projekta

Namen projekta je razvoj (nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih) podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti.

V preteklih projektih so že bili vzpostavljeni nekateri podporni mehanizmi pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti, in sicer romski pomočniki, ki služijo kot podpora romskim otrokom v šoli ali vrtcu ter kot most med šolo ali vrtcem in romskim naseljem, romski izobraževalni inkubatorji, v okviru katerih se v okoljih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, izvajajo izobraževalne, ustvarjalne in športne aktivnosti za šolske in predšolske otroke, ter obšolske dejavnosti, v okviru katerih romski otroci preko učenja na prostem spoznavajo tudi svet izven romskega naselja.

Pretekli projekt »Skupaj do znanja – Uresničevanje ciljev Strategije vzgoje in izobraževanja Romov v RS«, ki smo ga prav tako izvajali na Centru šolskih in obšolskih dejavnosti, je vzpostavljene mehanizme uspel povezati v smiseln sistem.

Namen našega projekta »Skupaj za znanje« pa je, da ta sistem nadgradimo z nadaljnjim razvojem že vzpostavljenih mehanizmov ter vzpostavitvijo novih mehanizmov na šibkejših področjih, in sicer na področjih predšolske vzgoje, vključevanja romskih staršev v izobraževalne aktivnosti, povezovanja izobraževalnih aktivnosti z aktivnostmi na drugih področjih (sociala, zaposlovanje, zdravje, kultura) in v skladu s tem nadgradimo romske izobraževalne inkubatorje v večnamenske centre ter promoviramo znanje kot vrednoto med pripadniki romske skupnosti skozi vse projektne aktivnosti, še posebej pa skozi nadaljnje izobraževanje romskih pomočnikov. Naš namen je sistem razširiti na čim več lokacij, kjer so ti mehanizmi potrebni. Vsi ti predstavljeni nameni projekta so skladni z veljavno Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v RS.

Cilji projekta

 • nadgradnja romskih izobraževalnih inkubatorjev v večnamenske centre;
 • nadgradnja aktivnosti večnamenskih centrov z okrepitvijo področja dela s predšolskimi otroki;
 • razširitev aktivnosti obšolskih dejavnosti na vse lokacije, kjer delujejo večnamenski centri in romski pomočniki, ter povečanje števila teh aktivnosti;
 • povečanje števila romskih pomočnikov in izboljšanje njihove izobrazbene strukture;
 • vzpostavitev sistemov integracije romskih otrok v redne oddelke vrtcev za lažji prehod v osnovno šolo s pomočjo romskih pomočnikov, aktivnosti v večnamenskih centrih ter obšolskih dejavnosti;
 • vključevanje romskih staršev v izobraževalne aktivnosti romskih pomočnikov, večnamenskih centrov in obšolskih dejavnosti;
 • dvig socialnega in kulturnega kapitala ter promocija znanja kot vrednote na območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti;
 • povezovanje aktivnosti vzgoje in izobraževanja Romov z drugimi aktivnostmi na področju integracije romske skupnosti v lokalno okolje in širšo družbo.

Ciljne skupine

 • romski otroci, ki obiskujejo šolo ali vrtec
 • romski predšolski otroci, ki ne obiskujejo vrtca
 • romski otroci in mladostniki, ki se ne izobražujejo več
 • starši romskih otrok
 • romski pomočniki